Agar ye Do Patty Khany ke Adaat Bana le tu Zindagi BHar Peet Ke Charbbi Jamaa Nahi Hoge

link_image