Kamar Dard , Tangu ke Dard , Aur Haar Kisam Ke Dard Ke Leye Aik Nihayat He Mufeed Amal

link_image