Kia Insan Aik Chiyonti ke Khorak ka bhi Bandobast Kar Sakta hai