Nabi Kareem S.A.W.W ke wifat par janwar bhi gum zada hoy

link_image