Under Arms (Zeer e Naaf) Hairs ka Hukum kiya hai

link_image